skip to Main Content

Conèixer els fets abans de decidir. Estan augmentant les emissions del sector ramader de la UE (GEI)?

Al contrari, segons les estadístiques de la FAO, la fermentació entèrica provinent del sector ramader de la UE gairebé ha reduït a la meitat el seu impacte en el període 1990-2014. Hi ha hagut una caiguda del 51% en les emissions del bestiar, com el demostren les estadístiques de la FAO, en gran part a causa del canvi a un sistema de ramaderia agrícola més especialitzat, amb un gran marge de millora encara rellevant.

Segons les últimes xifres de l’agència europea del medi ambient, poc menys del 6% de les emissions de la UE provenen de les emissions de GEI de la ramaderia. L’agricultura total representa el 9,58% i els sectors no agrícoles representen el 90,19%. Això inclou transport, calefacció, edificis, etc., no inclou l’ús de la terra i el canvi d’ús de la terra.


Gràcies a la nova agricultura de precisió i les pràctiques agronòmiques avançades, el sector ramader europeu continuarà sent capaç de proporcionar productes alimentosos d’origen animal més sostenibles i assequibles als consumidors europeus.


I no ha d’oblidar-se el paper fonamental de la ramaderia en l’economia circular de sector agrícola, per exemple, en l’ús del fem (també com digestato de biogàs) per a la fertilitat del sòl i l’emmagatzematge de carboni i en les consegüents emissions evitades per produir agroquímics i altres productes derivats del petroli, (és a dir, productes alternatius al cuir).